Supplement to Chinese Philosophy of Change (Yijing)

Appendices

Appendix 1. 8 Trigrams

In a circle, the eight trigrams (☰, ☱, ☲, ☳, ☴, ☵, ☶, ☷) described in the text

Trigrams (and hexagrams) are described from the bottom line to the top line (e.g., line 1 is the lowest line). For accessibility, trigrams and hexagrams listed below are annotated in square brackets with ‘u’ for yang or unbroken lines and ‘w’ for yin or broken lines.

 • Kan
  [wuw]
 • Qian
  [uuu]
 • Dui
  [uuw]
 • Kun
  [www]
 • Li
  [uwu]
 • Sun
  [wuu]
 • Zheng
  [uww]
 • Gen
  [wwu]

Appendix 2. 64 Hexagrams

8
Bi
7
Shi
6
Song
5
Xu
4
Meng
3
Zhun
2
Kun
1
Qian
16
Yu
15
Qian
14
Dayou
大有
13
Tongren
同人
12
Pi
11
Tai
10

9
Xiaoxu
小畜
24.
Fu
23.
Bo
22.
Bi
21.
Shike
噬嗑
20
Guan
19
Lin
18
Gu
17
Sui
32
Heng
31
Xian
30
Li
29
Xikan
習坎
28
Daguo
大過
27
Yi
26
Daxu
大畜
25.
Wuwang
无 妄
40
Jie
39
Jian
38
Kui
37
Jiaren
家人
36
Mingyi
明夷
35
Jin
34
Dazhuang
大壯
33
Dun
48
Jing
47
Kun
46
Sheng
45
Cui
44
Gou
43
Guai
42
Yi
41
Sun
56

55
Feng
54
Guimei
歸妹
53
Jian
52
Gen
51
Zhen
50
Ding
49
Ge
64
䷿
Weiji
未濟
63
Jiji
既濟
62
Xiaoguo
小過
61
Zhongfu
中孚
60
Jie
59
Huan
58.
Dui
57
Xun

Appendix 3. Names of the 64 Hexagrams

Hexagrams (and trigrams) are described from the bottom line to the top line (e.g., line 1 is the lowest line). For accessibility, trigrams and hexagrams listed below are annotated in square brackets with ‘u’ for yang or unbroken lines and ‘w’ for yin or broken lines.

 1. Qian 乾 (The Creative)
  [uuu uuu]
 2. Kun 坤 (The Receptive)
  [www www]
 3. Zhun 屯 (Difficulty at the Beginning)
  [uww wuw]
 4. Meng 蒙 (Youthful Folly)
  [wuw wwu]
 5. Xu 需 (Waiting)
  [uuu wuw]
 6. Song 訟 (Contention)
  [wuw uuu]
 7. Shi 師 (The Army)
  [wuw www]
 8. Bi 比 (Holding Together)
  [www wuw]
 9. Xiaoxu 小畜 (Lesser Domestication)
  [uuu wuu]
 10. 履 (Treading)
  [uuw uuu]
 11. Tai 泰 (Peace)
  [uuu www]
 12. Pi 否 (Obstruction)
  [www uuu]
 13. Tongren 同人 (Fellowship)
  [uwu uuu]
 14. Dayou 大有 (Great Holdings)
  [uuu uwu]
 15. Qian 謙 (Modesty)
  [wwu www]
 16. Yu 豫 (Contentment)
  [www uww]
 17. Sui 隨 (Following)
  [uww uuw]
 18. Gu 蠱 (Ills to Be Cured)
  [wuu wwu]
 19. Lin 臨 (Overseeing)
  [uuw www]
 20. Guan 觀 (Viewing)
  [www wuu]
 21. Shike 噬嗑 (Bite Together)
  [uww uwu]
 22. Bi 賁 (Elegance)
  [uwu wwu]
 23. Bo 剝 (Peeling)
  [www wwu]
 24. Fu 復 (Return)
  [uww www]
 25. Wuwang 无妄 (No Errancy)
  [uww uuu]
 26. Daxu 大畜 (Great Domestication)
  [uuu wwu]
 27. Yi 頤 (Nourishment)
  [uww wwu]
 28. Daguo 大過 (Major Superiority)
  [wuu uuw]
 29. Xikan 習坎 (The Constant Sink Hole)
  [wuw wuw]
 30. Li 離 (Cohesion)
  [uwu uwu]
 31. Xian 咸 (Reciprocity)
  [wwu uuw]
 32. Heng 恆 (Perseverance)
  [wuu uww]
 1. Dun 遯 (Withdraw)
  [wwu uuu]
 2. Dazhuang 大壯 (Great Strength)
  [uuu uww]
 3. Jin 晉 (Advance)
  [www uwu]
 4. Mingyi 明夷 (Suppression of the Light)
  [uwu www]
 5. Jiaren 家人 (The Family)
  [wuw wuu]
 6. Kui 睽 (Contrariety)
  [uuw uwu]
 7. Jian 蹇 (Adversity)
  [wwu wuw]
 8. Jie 解 (Release)
  [wuw uww]
 9. Sun 損 (Diminution)
  [uuw wwu]
 10. Yi 益 (Increase)
  [uww wuu]
 11. Guai 夬 (Resolution)
  [uuu uuw]
 12. Gou 姤 (Encounter)
  [wuu uuu]
 13. Cui 萃 (Gathering)
  [wws uuw]
 14. Sheng 升 (Climbing)
  [wuu www]
 15. Kun 困 (Impasse)
  [wuw uuw]
 16. Jing 井 (The Well)
  [wuu wuw]
 17. Ge 革 (Radical Change)
  [uwu uuw]
 18. Ding 鼎 (The Cauldron)
  [wuu uwu]
 19. Zhen 震 (Quake)
  [uww uww]
 20. Gen 艮 (Restraint)
  [wwu wwu]
 21. Jian 漸 (Gradual Advance)
  [wwu wuu]
 22. Guimei 歸妹 (Marrying Maid)
  [uuw uww]
 23. Feng 豐 (Abundance)
  [uwu uww]
 24. 旅 (The Wanderer)
  [wwu uwu]
 25. Xun 巽 (Compliance)
  [wuu wuu]
 26. Dui 兌 (Joy)
  [uuw uuw]
 27. Huan 渙 (Dispersion)
  [wuw wuu]
 28. Jie 節 (Control)
  [uuw wuw]
 29. Zhongfu 中孚 (Inner Trust)
  [uuw wuu]
 30. Xiaoguo 小過 (Minor Superiority)
  [wwu uww]
 31. Jiji 既濟 (Ferrying Complete)
  [uwu wuw]
 32. Weiji 未濟 (Ferrying Incomplete)
  ䷿ [wuw uwu]

Appendix 4. Ten Wings

 1. Tuan 彖 (Judgment) I
 2. Tuan 彖 (Judgment) II
 3. Xiang 象 (Image) I
 4. Xiang 象 (Image) II
 5. Wenyang 文言 (Words of Text)
 6. Xici 繫辭 (Great Treatise) I
 7. Xici 繫辭 (Great Treatise) II
 8. Xugua 序卦 (Sequence of Hexagrams)
 9. Shuogua 說卦 (Discussions of Trigrams)
 10. Zagua 雜卦 (Miscellaneous Notes on Hexagrams)

Appendix 5. Qian hexagram (#1)

A calligraphic depiction of the Chinese character Qian 乾 over the Qian hexagram ䷀ which is six horizontal lines one over another.

6th line: Arrogant Dragon
5th line: Flying Dragon
4th line: Leaping Dragon
3rd line: Diligent Gentleman
2nd line: Emerging Dragon
1st line: Hidden Dragon

Copyright © 2023 by
Tze-Ki Hon <hon@geneseo.edu>

Open access to the SEP is made possible by a world-wide funding initiative.
The Encyclopedia Now Needs Your Support
Please Read How You Can Help Keep the Encyclopedia Free